Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

cenník

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky  upravujú vzťahy medzii spoločnosťou  ITs haven, s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci"). Spoločnosť ITs haven, s.r.o. je prevádzkovateľom obchodného systému http://www.itservis24.sk. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

I.DEFINÍCIA POJMOV

Predávajúci

ITs haven, s.r.o., IČO 45867691, so sídlom Hollého 1, 94901 NITRA, je spoločnosťou zapísanou v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27561/N, zaoberajúca sa predajom, servisom a opravami  výpočtovej techniky. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Kupujúci

Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami  sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

II.KÚPNA ZMLUVA

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III.PRACOVNÁ DOBA

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.itservis24.sk
24h denne, 7 dní v týždni
Zíkaznícky servis:
v pracovných dňoch  od 8:00 do 18:00 hod.
Reklamačné oddelenie:
v pracovných dňoch  od 8:00 do 18:00 hod.

IV.CENY

Všetky ceny sú zmluvné.
Ceny uvedené na stránkach http://www.itservis24.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému http://www.itservis24.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Vyhradzujeme si právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

V.OBJEDNÁVANIE

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH.  Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom elektronického obchodu na www.itservis24.sk
- Elektronickou poštou na adrese obchod@itservis24.sk
- Osobne
- Telefonicky
Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail, fax) a uviesť nasledujúce údaje:
- Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
- IČO a IČ DPH, ak je registrovaný ako platiteľ DPH
- Kód a názov tovaru podľa cenníka
- Jednotkovú cenu
- Spôsob odberu a dopravy
- Dodaciu adresu
- Podpis osoby oprávnenej objednávať tovar
- Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

VI.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

VII.PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci vykonáva platbu v eurách, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) platba vopred bankovým prevodom
d) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
e) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
f) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.Pred prevzatím tovaru

Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 30 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je 7 dní od dňa vystavenia. Kupujúci sa zaväzuje za každý začatý deň omeškania platby po termíne splatnosti faktúry zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z fakturovanej čiastky. Predávajúci si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný tovar.

VIII.ODBER A DODÁVKA TOVARU

Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Dopravné náklady hradí predávajúci priamo kuriérskej spoločnosti s tým, že tieto dopravné náklady predávajúci vyúčtuje na faktúre kupujúcemu v tej výške v akej boli uvedené v objednávke urobenej cez systém http://www.itservis24.sk. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Pokiaľ je tovar skladom je doba dodania obvykle 2-3 pracovné dni. Pokiaľ je tovar na sklade výrobcu je dodacia doba obvykle 3 – 14 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty Vás budeme o predpokladanom termíne expedície informovať telefonicky najbližší pracovný deň pred odoslaním objednávky.

IX.ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. mája 2011. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Za spoločnosť ITs haven, s.r.o. schválil Ing.Dušan Klenko, konateľ.
Vypracované v súlade s občianskym zák. č 40/1964 Zb. § 619-627
a zák. č 634/1992, oba v znení noviel.
Servis a opravy notebookov a pocitacov

24/7 Servis a opravy PC

Pokazil sa Vám počítač? Máte zavírený notebook? Potrebujete zálohovať dôležité dáta? Zavolajte alebo nám napíšte.

Zvoz do servisneho strediska ZADARMO

Prídeme k Vám

Plánujete investície do IT? Kupujete nový software? Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Kontaktne informacie

Bonus pre Vás

Neváhajte a využite možnosť objednať si ZADARMO odvoz poškodeného PC do nášho servisného strediska.

Tonery a cartridge PRINTLINE